Crest of the Australian Government Unique Student Identifier-Logo

About the USI (Dari/دری)

What is a Unique Student Identifier (شماره شناسایی متعلم چیست) (USI)؟

یک Unique Student Identifier (USI) یک شماره رجوعی برای متعلمین یا محصلینی است که در یک آموزش معتبر ملی، یا برای اخذ مدارک عالی در استرالیا درس می خوانند.

یک USI به یک حساب آنلاین ارتباط دارد که سوابق آموزشی و نتایج همه ی Vocational Education and Training (تعلیم و آموزش حرفوی) (VET) که از 1 جنوری 2015 به بعد ختم شده اند، را در بر دارد

وقتی برای کاری درخواست می دهید یا به تحصیلات عالی مصروف هستید، ممکن است ضرورت داشته باشید که سوابق آموزشی و نتایج VET خود را به کارفرما یا مکتب آموزشی نو خود ارائه دهید.

می توانید با یک حساب آنلاین USI از یک کمپیوتر یا تبلت یا تلفون موبایل به نتایج و سوابق خود دسترسی پیدا کنید.

USI را چه کسی ضرورت دارد؟

هر متعلمی که پس از 1 جنوری 2015 تحصیل نماید. این به شمول تحصیل در پوهنتون، TAFE یا مکتب های خصوصی تعلیم مهارت ها، یا شاگردی، شهادت خط یا دیپلما است.

چرا باید یک USI بگیرید؟

قانون از متعلمین و محصلین مصروف به تحصیل می خواهد که پیش از تکمیل آموزش خود یک USI داشته باشند.

من چگونه باید USI بگیرم؟

اگر یک نوع سند ثبوت هویت داشته باشید و خواندن انگلیسی را بدانید، می توانید برای USI از طریق آنلاین تقاضا نمایید. اگر نمی توانید انکلیسی بخوانید، ممکن است بخواهید یک دوست یا عضوی از خانواده به شما کمک نماید. مکتب آموزشی شما می تواند به شما در تقاضای یک USI کمک نماید.

ترجمان

افرادی که تکلیف صحبت کردن و فهمیدن انگلیسی داشته باشند، با تلفون کردن به شماره 131 450 می توانند به خدمات ترجمانی تحریری و شفاهی (TIS National) دسترسی پییدا کنند. از TIS National بخواهید که به دفتر USI شماره 1300 857 536 در تماس شود. TIS National به 150 زبان و لهجه خدمات ترجمانی فراهم می نماید.

تشکر از شما

Office of the Student Identifiers Registrar (OSIR)
Last Modified on Friday 18th December 2020 [122]